Impressum

Prístupom a/ alebo používaním informácií, služieb, liniek, funkcií, aplikácií alebo programov tejto webovej stránky užívateľ berie na vedomie, že slúžia výlučne na informovanie a propagáciu. Všetky informácie majú nezáväzný charakter, nenahradzujú osobné poradenstvo a ich využívanie nezakladá vznik právneho obchodného vzťahu ani zodpovednosť za prípadné straty a škody. Reprodukcia, rozmnožovanie alebo zverejnenie obsahov webovej stránky na iný účel nie je dovolené. Spoločnosť ITB Development,a.s. si vyhradzuje právo na zmeny obsahu webovej stránky. Všetok obsah, nachádzajúci sa na webovej stránke, ako aj celá webová stránka podliehajú ochrane autorského práva aj na základe ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve v platnom znení. Objekty a služby, ktoré sú na webovej stránke uvádzané, informácie o nich a ich vyobrazenia, môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia služieb a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.