Aktuality

Vydané územné rozhodnutie

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie č. SU -2008/39933/8721/2009/UR-Ga zo dňa 2.3.2009,
ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.4.2009.